Enaco Logo White

Environment
Social
Governance

Environment
Social
Governance

 • Start
 • /
 • Om ENACO
 • /
 • ESG
Om ENACO

Vårt arbete kring ESG

Begreppet ESG står för Environment (Miljö), Social (socialt ansvar) och Governance (Bolagsstyrning). Det representerar en ram för att bedöma och mäta hur hållbart ett företag är och vilken påverkan det har på samhället runtomkring. Att ha en stark ESG-strategi är av stor betydelse, inte bara för ENACOs medarbetare utan också för våra kunder och investerare.

Datacenter

ENVIRONMENT

ENVIRONMENT

Datacenter 2

Miljöarbete

Varje verksamhet har en inverkan på miljön. Det kan exempelvis ske genom transporter, utsläpp, avfall eller elförbrukning. Det är viktigt att vara medveten om både företagets direkta och indirekta påverkan på miljön.

ENACO ska genom sitt miljöarbete verka för att kontinuerligt minska sin negativa miljöpåverkan. Vi ska förorda gröna lösningar till våra kunder där så är möjligt.

Vi är sedan 2021 miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Datacenter 2

Miljöarbete

Varje verksamhet har en inverkan på miljön. Det kan exempelvis ske genom transporter, utsläpp, avfall eller elförbrukning. Det är viktigt att vara medveten om både företagets direkta och indirekta påverkan på miljön.

ENACO ska genom sitt miljöarbete verka för att kontinuerligt minska sin negativa miljöpåverkan. Vi ska förorda gröna lösningar till våra kunder där så är möjligt.

Vi är sedan 2021 miljöcertifierade enligt ISO 14001.

I vår strävan efter ständiga förbättringar ska vi:

 • Fortlöpande se över åtgärder för att minska naturresursanvändningen och miljöpåverkan från utsläpp till luft, mark och vatten som verksamheten direkt eller indirekt orsakar.
 • Verka för att aspekter rörande miljö och hållbar utveckling vägs in i beslut.
 • Verka för att alla medarbetare görs medvetna om innebörden av ett systematiskt miljöarbete.
 • Aktivt samverka med kunder, leverantörer och andra intressenter i de avseenden där mijlöfrågorna berörs och miljöarbetet kan förbättras.
 • Följa bindande lagkrav.
Datacenter

SOCIAL

SOCIAL

Datacenter 2

Arbetsmiljö

ENACOs arbetsmiljö ska främja hälsa och säkerhet, samtidigt som den ska vara trivsam och främja både yrkesmässig och personlig utveckling för våra medarbetare. Arbetsmiljöperspektivet bör vara integrerat i alla beslut och aktiviteter.

Nolltolerans gäller för mobbning och trakasserier på vår arbetsplats, där våra värderingar, öppenhet och likabehandling ska genomsyra arbetsmiljön.

Vi ser lagstiftningen som den lägsta standarden för arbetsmiljö och strävar ständigt efter förbättringar på organisatorisk, social och fysisk nivå.

Vårt arbetsmijöarbete har resulterat i certifieringen A Great Place To Work – ett bevis på att de anställda upplever en mycket hög grad av trovärdighet, respekt, rättvisa, stolthet och kamratskap inom organisationen.

Datacenter 2

Arbetsmiljö

ENACOs arbetsmiljö ska främja hälsa och säkerhet, samtidigt som den ska vara trivsam och främja både yrkesmässig och personlig utveckling för våra medarbetare. Arbetsmiljöperspektivet bör vara integrerat i alla beslut och aktiviteter.

Nolltolerans gäller för mobbning och trakasserier på vår arbetsplats, där våra värderingar, öppenhet och likabehandling ska genomsyra arbetsmiljön.

Vi ser lagstiftningen som den lägsta standarden för arbetsmiljö och strävar ständigt efter förbättringar på organisatorisk, social och fysisk nivå.

Vårt arbetsmijöarbete har resulterat i certifieringen A Great Place To Work – ett bevis på att de anställda upplever en mycket hög grad av trovärdighet, respekt, rättvisa, stolthet och kamratskap inom organisationen.

På vår arbetsplats innebär det...

 • Att arbetsmiljöarbetet är en naturlig del i allt vi gör.
 • Att arbetsmiljöarbetet görs i samverkan mellan arbetsgivare, medarbetare och slyddsombud.
 • Att chefer och arbetsledare har/får rätt kunskaper, kompetens, resurser och befogenheter för att kunna verka för en bra och säker arbetsmiljö.
 • Att alla medarbetare får den introduktion och utbildning de behöver för att kunna arbeta säkert och hälsosamt.
 • Att vi regelbundet, och vid förändringar, undersöker och riskbedömer såväl vår fysiska som vår organisatoriska och sociala arbetsmiljö för att kunna vidta de åtgärder som behövs för att skapa en säker och trygg arbetsplats.
 • Att alla tillbud och olyckor som inträffar rapporteras och utreds så att vi kan vidta åtgärder.
 • Att vi löpande följer upp vårt systematiska arbetsmijöarbete.
 • Att vi har ett tydligt och synligt ledarskap med respekt och omsorg om varje medarbetare.
 • Att vi genomför kollektiva skyddsåtgärder som passar alla i första hand, men att vi också anpassar krav och förutsättningar efter var och ens förmåga.
 • Att vi kontinuerligt strävar efter att var och en får kompetensutveckling som syftar till yrkesmässig utveckling och främjar en hälsosam arbetsmiljö.
Datacenter 2

Uppförandepolicy

ENACO Sverige AB och dess dotterbolags framgång är beroende av att verksamheten bedrivs på ett ansvarfullt sätt. Den dagliga verksamheten drivs därför mot bakgrund av våra värden.

Affärsmässighet: vi arbetar proaktivt i linje med våra kunders förväntningar samt att vi tar ansvar för våra kunders installationer.

Respekt: vi behandlar varandra med omtanke och hänsyn, vi respekterar tid, både kundens och vår egen.

Delaktighet: vi har en inkluderande kultur med ständigt lärande där vi tillsamamns skapar en tryggare arbetsmiljö för våra medarbetare, samarbetspartners och kunder.

Uppförandepolicyn utgår från dessa värden och har antagits för att udnerstryka de övriga policy och riktlinjer som styr företaget i förhållande till medarbetare, kunder, leverantörer och andra samarbetspartners. Uppförandepolicyn gäller för samtliga medarbetare inom ENACO Sverige AB.

Datacenter 2

Uppförandepolicy

ENACO Sverige AB och dess dotterbolags framgång är beroende av att verksamheten bedrivs på ett ansvarfullt sätt. Den dagliga verksamheten drivs därför mot bakgrund av våra värden.

Affärsmässighet: vi arbetar proaktivt i linje med våra kunders förväntningar samt att vi tar ansvar för våra kunders installationer.

Respekt: vi behandlar varandra med omtanke och hänsyn, vi respekterar tid, både kundens och vår egen.

Delaktighet: vi har en inkluderande kultur med ständigt lärande där vi tillsamamns skapar en tryggare arbetsmiljö för våra medarbetare, samarbetspartners och kunder.

Uppförandepolicyn utgår från dessa värden och har antagits för att udnerstryka de övriga policy och riktlinjer som styr företaget i förhållande till medarbetare, kunder, leverantörer och andra samarbetspartners. Uppförandepolicyn gäller för samtliga medarbetare inom ENACO Sverige AB.

ENACO Sverige AB ska:

 • Följa lagar och regleringar i de länder där företaget verkar.
 • Ha ett miljömässigt, socialt och affärsmässigt engagemang i allt vi gör.
 • Tillämpa ansvarsfulla affärsmetoder som präglas av hög affärsmoral och god affärssed där vi tar ansvar för vårt företagande och visar hänsyn och lojalitet mot inblandade aktörer.
 • Se till att den externa visselblåsarfunktionen är känd och tillgänglig för alla medarbetare.
Datacenter 2

Kvalitetspolicy

ENACO levererar avbrottsfri kraft, kyla och nätverk till verksamheter med höga tillgänglighetskrav. Från rådgivning, design och installation, till drift, underhåll och övervakning med säkerställd kompetens och alltid i dialog med kunden.

Företagsledningen och arbetsledningen har det yttersta ansvaret för att kvalitetspolicyn upprättshålls och ska stödja alla initiativ att nå uppsatta kvalitetsmål.

Vi är sedan 2021 kvalitetscertifierande enligt ISO 9001.

Datacenter 2

Kvalitetspolicy

ENACO levererar avbrottsfri kraft, kyla och nätverk till verksamheter med höga tillgänglighetskrav. Från rådgivning, design och installation, till drift, underhåll och övervakning med säkerställd kompetens och alltid i dialog med kunden.

Företagsledningen och arbetsledningen har det yttersta ansvaret för att kvalitetspolicyn upprättshålls och ska stödja alla initiativ att nå uppsatta kvalitetsmål.

Vi är sedan 2021 kvalitetscertifierande enligt ISO 9001.

Vår målsättning:

 • Att leverera tjänster och produkter på rätt tid och på rätt sätt utifrån avtal med kunden.
 • Att varje anställd strävar efter att få rätta kvaliteten på sitt eget arbete utifrån fastställda krav.
 • Ge berörd personal korrekt information och utbildning så att de kan utföra sina arbetsuppgifter.
 • Se till att goda relationer råder mellan företaget, de anställda och dess omgivning.
 • Verka för ett väl fungerande samarbete med företagets samtliga leverantörer för att säkerställa kvalitetsnivåer och leveranstider.
Datacenter

GOVERNANCE

GOVERNANCE

Datacenter 2

Bolagsstyrning

Företagsstyrningen i ett företag kan tjäna som en övervakningsmekanism för frågor som bland annat rör mutor och korruption, skattefrågor, ersättningar till högsta ledningen, aktieägarnas rösträtt och den interna kontrollen. Vi anser att företagsstyrning är avgörande för företagens framsteg och att den främjar aktieägare, anställda och samhället på lång sikt.

Datacenter 2

Bolagsstyrning

Företagsstyrningen i ett företag kan tjäna som en övervakningsmekanism för frågor som bland annat rör mutor och korruption, skattefrågor, ersättningar till högsta ledningen, aktieägarnas rösträtt och den interna kontrollen. Vi anser att företagsstyrning är avgörande för företagens framsteg och att den främjar aktieägare, anställda och samhället på lång sikt.

På ENACO innebär det:

 • Kontinuerlig kontroll för att säkerställa att alla i bolaget följer gällande lagar och regler.
 • Transparens gällande ägarskap, dotterbolag, samarbetspartners, donationer och upphandlingar.
 • Främjande av mångfald och jämställdhet i företagsledningen.
 • Öppenhet och möjlighet att påpeka brister genom vår externa visselblåsarfunktion.
 • Att ESG-indikationer följs och rapporteras på ett etiskt korrekt sätt.
Enaco Logo White

En trygg, kompetent och flexibel partner för avbrottsfri drift inom kritisk infrastruktur.
Vi erbjuder allt från rådgivning och planering till kundanpassade helhetslösningar för
befintliga datacenter och nybyggnationer.

En trygg, kompetent och flexibel partner för avbrottsfri drift inom kritisk infrastruktur. Vi erbjuder allt från rådgivning och planering till kundanpassade helhetslösningar för befintliga datacenter och nybyggnationer.

© 2024 ENACO Sverige AB __ Integritet & Cookies __ Sök __ Sidkarta __

© 2024 ENACO Sverige AB

Integritet & Cookies __ Sök __ Sidkarta__

Cookies

När du besöker vår hemsida kan ENACO, eller en betrodd tredje part, komma att lagra cookies på din enhet i syfte att förbättra användarupplevelsen. Cookies som är nödvändiga för hemsidans utseende och funktionalitet kommer att lagras automatiskt, men övriga behöver du samtycka till.

Vad är cookies och varför använder vi dem?

Cookies är små textrader eller filer som laddas ner till din dator eller mobila enhet när du besöker en webbplats som använder cookies. Cookies används i stor utsträckning för att webbplatser ska fungera bättre och förbättra din användarupplevelse, till exempel genom att inte behöva välja språk varje gång du besöker en webbplats. Vi använder både absolut nödvändiga cookies och cookies för statistik, prestanda och marknadsföringsändamål.

Hur undviker jag cookies?

Genom att tillåta cookies på denna webbplats accepterar du att vi använder cookies i enlighet med denna policy. Du kan inaktivera eller begränsa överföringen av cookies, som inte är nödvändiga för funktionen av vår webbplats, genom att välja bort detta på denna webbplats eller genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Inställningar för webbläsare hittas ofta i menyn ”Verktyg” eller ”Inställningar” (se webbläsarens hjälpavsnitt). Om du besöker vår webbplats med cookies avaktiverade kan du kanske inte använda alla funktionerna på vår webbplats till fullo.

Hur länge finns det kvar cookies på min dator eller mobila enhet?

Det finns två typer av kakor; så kallade "persistent" cookies som är permanenta och "session" cookies som är tillfälliga. Persistent cookies håller tills de går ut på ett förinställt datum, eller raderas manuellt av dig på din enhet, och används till exempel för att komma ihåg användarspecifika inställningar mellan besök på en webbplats. Session-cookies varar tills du slutar surfa och används till exempel för att logga statistik när användaren går från en sida till en annan.

Var skickas cookiedata och vem delas den med?

De cookies vi använder lagras i din webbläsare och enhet. Vi säljer inte personlig information om dig. Dock delar vi den med en del tredje parter. Vår webbplats innehåller länkar till tredjepartswebbplatser. ENACO är inte ansvarig för när du besöker webbplatser från tredje part eller för hur tredje part behandlar din personliga information, och vi rekommenderar att du läser respektive webbplats integritetspolicy, så du vet hur din personliga information behandlas.

Vilka cookies använder vi och varför?

Absolut nödvändiga cookies

Dessa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera och kan inte stängas av i våra system. De är vanligtvis bara inställda som svar på åtgärder som du gjort som utgör en begäran om tjänster, till exempel inställning av dina personliga preferenser, inloggning eller fyllning av formulär. Du kan ställa in din webbläsare för att blockera eller varna dig om dessa cookies, men vissa delar av webbplatsen fungerar inte då. Dessa cookies lagrar inte någon personligt identifierbar information.

Prestanda-cookies

Dessa cookies tillåter oss att räkna besök och trafikkällor så att vi kan mäta och förbättra prestandan på vår webbplats. De hjälper oss att veta vilka sidor som är mest och minst populära och se hur besökare flyttar runt på webbplatsen. All information som dessa cookies samlar är aggregerade och därför anonyma. Om du inte tillåter dessa cookies vet vi inte när du har besökt vår webbplats.

Riktade cookies

Dessa cookies ställs in på vår webbplats av våra annonseringspartners eller andra tredje parter. De kan användas av dessa företag för att skapa en profil av dina intressen och visa dig relevanta annonser på andra webbplatser. De lagrar inte direkt personlig information, men är baserade på unikt identifierande av din webbläsare och internet-enhet. Om du inte tillåter dessa cookies kommer du att erfara mindre riktade annonser.

 

Ta del av ENACO Sverige ABs fullständiga integritetspolicy här.

Stäng

Denna webbplats använder cookies
Vi använder endast cookies i enlighet med rådande GDPR-lagstiftning för funktion och bästa möjliga upplevelse för den här webbplatsen.
Du behöver godkänna detta som besökare - Läs mer här »

Acceptera alla Endast nödvändiga